fbpx

Όροι Χρήσης

Δωρεάν Δοκιμή

Όροι Χρήσης EmailSYSTEM

 

Η εταιρία παροχής υπηρεσιών και κατασκευής ιστοσελίδων (www.dezitech.com) με τον διακριτικό τίτλο deZitech dynamics που δημιούργησε την υπηρεσία «EmailSYSTEM» μέσω του διαδικτυακού τόπου www.emailsystem.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης:

 

O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ο,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Η deZitech dynamics δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

 

Προοίμιο

 

Η deZitech dynamics παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.emailsystem.gr προηγμένη επικοινωνία για εύκολη και άμεση αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιοδήποτε συνδρομητή, αφού πρώτα κατατεθεί χρηματικό ποσό με τους διαθέσιμους τρόπους. Στις σελίδες του www.emailsystem.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο www.emailsystem.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης της υπηρεσίας του EmailSYSTEM κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το EmailSYSTEM αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του EmailSYSTEM και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών/εξόδων σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, τραπεζικοί οργανισμοί). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών/εξόδων. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του EmailSYSTEM.

 

Τρόπος λειτουργίας του EmailSYSTEM

 

Η υπηρεσία του EmailSYSTEM αφορά στην αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε παραλήπτες που έχουν ζητήσει και συναινέσει να τα λαμβάνουν. Η υπηρεσία EmailSYSTEM σχετίζεται με τις υπηρεσίες διαδικτύου που προσφέρουν οι Internet Service Providers και με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email clients). Συνεπώς, το EmailSYSTEM δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές που θα πραγματοποιούν οι συγκεκριμένοι πάροχοι. Ωστόσο, στόχος της deZitech dynamics είναι η ομαλή αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την υπηρεσία EmailSYSTEM προς όλους τους παραλήπτες.

 

Η deZitech dynamics σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» στην ιστοσελίδα της www.emailsystem.gr. Σε περίπτωση που η deZitech dynamics αποφασίσει την προσωρινή ή οριστική κατάργηση της υπηρεσίας EmailSYSTEM, η εταιρεία θα προσφέρει στον κάθε χρήστη το πλήρες χρηματικό αντίτιμο του ποσού των email credits που θα διαθέτει εκείνη τη στιγμή.

 

Τιμοκατάλογος

 

Πριν την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, καθώς το EmailSYSTEM θα σας χρεώσει ανάλογα με το πακέτο που επιλέξετε.

 

H τιμολόγηση στο EmailSYSTEM γίνεται ανάλογα με τον όγκο των email που αγοράζει ο χρήστης της υπηρεσίας. Τα κόστη αναγράφονται στη σελίδα Τιμοκατάλογος του EmailSYSTEM στον δικτυακό τόπο www.emailsystem.gr. Οι τιμές των πακέτων που αναγράφονται είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον τρέχοντα Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο νόμος. Η deZitech dynamics διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον τιμοκατάλογο και τις χρεώσεις χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Αν η απόκτηση του όγκου των επαφών email γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η εταιρεία έρχεται σε επαφή μόνο με τα δεδομένα που παρέχονται από τον τραπεζικό φορέα ως αποδεικτικά της συναλλαγής.

 

Αν το πακέτο που επιλέξει ο χρήστης είναι αορίστου χρόνου, όπως αναγράφονται στην σελίδα Τιμοκατάλογος του EmailSYSTEM, τότε τα διαθέσιμα υπολειπόμενα email που έχει ο χρήστης στην υπηρεσία EmailSYSTEM δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης – παραμένουν κατοχυρωμένα στο λογαριασμό του χρήστη. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει δυνατότητα ρευστοποίησής τους, παρά μόνο εάν η εταιρεία αποφασίσει τη διακοπή της λειτουργίας του www.emailsystem.gr οπότε και θα επιστραφεί το ακριβές αντίτιμο του διαθέσιμου υπολοίπου email.

 

Αν το πακέτο που επιλέξει ο χρήστης είναι μηνιαίας διάρκειας, όπως αναγράφονται στην σελίδα Τιμοκατάλογος του EmailSYSTEM, τότε τα διαθέσιμα υπολειπόμενα email που έχει ο χρήστης στην υπηρεσία EmailSYSTEM, λήγουν με το πέρας 30 ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα που έχει γίνει η αγορά του πακέτου. Έτσι, μετά το πέρας των 30 ημερολογιακών ημερών, τα διαθέσιμα υπολειπόμενα email μηδενίζονται και δεν μπορούν να μεταφερθούν, να προστεθούν ή να πιστωθούν σε επόμενη χρήση.

 

Πληρωμές

 

Η πληρωμή γίνεται α) μέσω PayPal (ακόμα και εάν δεν έχετε λογαριασμό στο PayPal, με χρήση της πιστωτική σας κάρτα), β) μέσω Skrill (ακόμα και εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Skrill, με χρήση της πιστωτική σας κάρτα) γ) μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό και δ) μέσω πιστωτικής κάρτας της τράπεζας Eurobank. Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, η ενεργοποίηση του πακέτου σας θα λάβει χώρα μέσα σε λίγες ώρες αφότου μας ενημερώσετε για την διενεργηθείσα πληρωμή.

 

Τιμολόγηση

 

Η εταιρεία θα εκδίδει νόμιμο φορολογικό παραστατικό πώλησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στα στοιχεία που θα της κοινοποιεί ο χρήστης. Θα το αποστέλλει δε, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο της επιλογής της όπως ο νόμος ορίζει.

 

Εγγραφή

 

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του EmailSYSTEM συμφωνεί να: α)παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το EmailSYSTEM στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.Με την εγγραφή του ο επισκέπτης/χρήστης, συναινεί στους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας του EmailSYSTEM.

 

Διαγραφή

 

Εφόσον ο χρήστης της υπηρεσίας επιθυμεί της διακοπή της εγγραφής του από την υπηρεσία EmailSYSTEM τότε, οφείλει να στείλει με email το αίτημα διαγραφής του στο support@dezitech.com αναγράφοντας στο email τα ακριβή στοιχειά του λογαριασμού του στη υπηρεσία EmailSYSTEM.Η deZitech dynamics οφείλει μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες να διαγράψει το χρήστη από την υπηρεσία του EmailSYSTEM. Εάν η διαγραφή του λογαριασμού προέλθει από αίτημα του χρήστη, η deZitech dynamics δεν υποχρεούται στην επιστροφή πιθανού υπόλοιπου που μπορεί να υπάρχει στο λογαριασμό του διαγραφέντος χρήστη.

 

Δεοντολογία μελών

 

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το EmailSYSTEM παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τη μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλο το περιεχόμενο τους, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλει, μέσω της υπηρεσίας του EmailSYSTEM. Το EmailSYSTEM δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από τους χρήστες/μέλη του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η deZitech dynamics δεν παρέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως παραλήπτες και κατά συνέπεια ΔΕΝ υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη (spam).Η deZitech dynamics δε θα επικοινωνήσει σε καμία περίπτωση με τους παραλήπτες των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας EmailSYSTEM. Η μόνη επικοινωνία θα γίνεται με τους κατόχους λογαριασμών EmailSYSTEM και μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η deZitech dynamics διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας EmailSYSTEM για αλλαγές της υπηρεσίας EmailSYSTEM ή διαφημιστικούς λόγους. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το EmailSYSTEM για το περιεχόμενο των αποστελλόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση πoυ η υπηρεσία EmailSYSTEM λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, ή σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει καταγγελία από παραλήπτη για αποστολή αυτόκλητων email ή αθέτηση των Όρων Χρήσης, η deZitech dynamics διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει το λογαριασμό και να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος, χωρίς την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο διαθέσιμο υπόλοιπο που έχει στο λογαριασμό του ο χρήστης/μέλος.Ο χρήστης/μέλος του EmailSYSTEM οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και της υπηρεσίας EmailSYSTEM. Ενδεικτικά απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο που:Προωθεί την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.Είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.Δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.Μιμείται οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό προσωπο, αντιποιείται αρχή ή υποβάλλει ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

 

Παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε φορέων ή αποκαλύπτει εμπορικά μυστικά.

 

Αποτελεί παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της υπηρεσίας EmailSYSTEM.

 

Παρεμβάλλεται στις υπηρεσίες ή στοχεύει στη διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία του EmailSYSTEM, ή αθετεί τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.

 

Παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει την υπηρεσία του EmailSYSTEM.

 

Παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων προσώπων.

 

«Δεσμοί»(links) προς άλλα sites

 

Ο δικτυακός μας τόπος www.emailsystem.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει να απευθύνεται ο χρήστης/μέλος. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών/μελών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για την deZitech dynamics. H deZitech dynamics δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.emailsystem.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

Αλλαγές και τροποποιήσεις στους όρους χρήσης του EmailSYSTEM

 

Η deZitech dynamics διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου παροχής της υπηρεσίας EmailSYSTEM χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των συνεργαζόμενων οργανισμών μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην τιμολόγηση της υπηρεσίας EmailSYSTEM. Η deZitech dynamics διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης. Τυχόν αλλαγές θα αναφέρονται στους Όρους και θα επισημαίνονται ώστε να είναι διακριτή η διαφοροποίηση των Όρων Χρήσης.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Το σύνολο του περιεχομένου της υπηρεσίας EmailSYSTEM, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της deZitech dynamics.
προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/μέλους διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.emailsystem.gr είναι τα ακόλουθα:- Email του χρήστη/μέλους- Προσωπικός Κωδικός Εισόδου (Password)- Τηλέφωνο – Εταιρία – Κλάδος Εταιρίας – Στατιστικά – Ιστορικό Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου- Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου άλλων χρηστών.

 

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. To www.emailsystem.gr αποθηκεύει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τους χρήστες/μέλη, ώστε να τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά και για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.emailsystem.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/μέλος του www.emailsystem.gr έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο www.emailsystem.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/μέλους διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.emailsystem.gr είναι τα ακόλουθα:

  • Προσωπικός Κωδικός Εισόδου (Password)
  • PayPal ID (αν πραγματοποιηθεί αγορά email μέσω PayPal)
  • Skrill ID (αν πραγματοποιηθεί αγορά email μέσω Skrill)
  • Αποθηκευμένα Κείμενα
  • Αποθηκευμένες Εικόνες
  • Αποθηκευμένοι “δεσμοί” σε άλλες σελίδες
  • Στατιστικά & Ιστορικό αποστολής email
  • Διευθύνσεις email
  • Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου
  • Στοιχεία που παρέχονται από την τράπεζα, όταν η αγορά email πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. To www.emailsystem.gr αποθηκεύει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/μέλη, ώστε να τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά και για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Τα στοιχεία των χρηστών αποθηκεύονται κωδικοποιημένα και παραμένουν ασφαλή στα συστήματα της εταιρείας. Επιπλέον, στην περίπτωση των “δεσμών” προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.emailsystem.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/μέλος του www.emailsystem.gr έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο www.emailsystem.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

 

Αποζημίωση

 

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της deZitech dynamics οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την deZitech dynamics στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
λειτουργία του EmailSYSTEM.

 

Ο χρήστης που εγγράφεται στην υπηρεσία EmailSYSTEM συναινεί στη λήψη πληροφοριών από την deZitech dynamics και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες.

 

Γιατί εμάς…

• Αξιόπιστη παράδοση των email σας στα εισερχόμενα!
Προστατεύουμε! και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας
• Διαθέτουμε δικούς μας ταχύτατους server, δικές μας σετ IP, δική μας υποδομή και όχι τρίτων!
• Περισσότερα από 30 έτοιμα προσχέδια newsletter να διαλέξετε, αν δεν έχετε δικό σας
• Επιλέξτε εσείς ποιο όνομα θα εμφανίζεται ως αποστολέας
• Άμεση ενημέρωση όταν διαγράφεται παραλήπτης
• Πληρώνετε μόνο για όσα email στέλνετε!
• Έλληνικό περιβάλλον συστήματος διαχείρισης!
• Οδηγίες χρήσεως, Video στα ελληνικά
• Δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις!
• Σοβαρή υποστήριξη: Εξειδικευμένη ομάδα διαχειριστών, Livechat, Helpdesk, Τηλ. κέντρο, Συστάσεις, Εγχειρίδια

Επικοινωνήστε!

Αθήνα: 210 80 49 082
Θεσ/νίκη: 2310 91 71 28


EmailSYSTEM Newsletter

Ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες προσφορές, ανανεώσεις καθώς επίσης και άρθρα σχετικά με την βελτιστοποίηση της απόδοσης των newsletter σας.


Με την εγγραφή σας στο emailsystem, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας